Objektif

Objektif

 1. Memperkasa khidmat terjemahan dalam pelbagai bahasa;
 2. Memperbanyak terjemahan dan penerbitan bahan pengetahuan berkualiti dalam bahasa Melayu;
 3. Memperbanyak usaha penterjemahan dan penerbitan karya penting kebangsaan ke bahasa asing;
 4. Menyediakan platform kepada penulis tempatan bagi menghasilkan karya asli dalam pelbagai genre;
 5. Memantapkan perkhidmatan kejurubahasaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa;
 6. Memperluas promosi dan pemasaran khidmat serta produk ITBM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa;
 7. Melahirkan modal insan yang cemerlang dan berkemahiran tinggi melalui kursus dan latihan berkaitan terjemahan, penulisan dan penyuntingan;
 8. Memantapkan keupayaan kapasiti dan tadbir urus organisasi untuk menyediakan khidmat dan produk ITBM;
 9. Menyokong dan mendukung dasar kerajaan dan pihak berkepentingan dalam bidang terjemahan dan penerbitan buku;
 10. Meningkat dan mengoptimumkan penggunaan prasarana untuk menunjangi kelestarian bidang terjemahan dan penerbitan buku.
 11. Memantapkan keupayaan penterjemah, editor serta jurubahasa sambilan dan pengurusannya.